Vizite nou

KLINIK SOLIDARITE (AHF Haïti)

Nou bay akonpayman pou VIH/SIDA ak lòt maladi moun ka pran nan fè bagay.

Fè tès VIH ou rapid.

Nou bay trètman pou viris la.

Nou ofri tou konsèy ak swen sikolojik nan pwosesis la.

Tout sèvis nou yo Gratis.

Vizite nou

KLINIK SOLIDARITE (AHF Haïti)

Nou bay akonpayman pou VIH/SIDA ak lòt maladi moun ka pran nan fè bagay.

Fè tès VIH ou rapid.

Nou bay trètman pou viris la.

Nou ofri tou konsèy ak swen sikolojik nan pwosesis la.

Tout sèvis nou yo Gratis.

Tès VIH Gratis, Rapid, an Sekirite e Konfidansyèl

AHF ofri sèvis tès VIH ak lòt maladi moun ka pran nan fè bagay

Bon Akèy, an sekirite nan yon anviwonnman 100% konfidansyèl  

Jwenn tès pou VIH ak lòt maladi moun ka pran nan fè bagay.

Jwenn lokal nou

Vizit

Swen nou ofri

Pa kite gad ou desann epi pwoteje tèt ou nan MSTs ak VIH

Jwenn yon tès rapid ak egzamen MST jwenn konsèy ak Akonpayman. Pa gen pri!

Detekte VIH ak lòt MST byen bonè, sa esansyèl pou trete yo. Jwenn rezilta a gratis jodi a!

KLINIK SOLIDARITE (AHF Haïti)

6, rue Marcadieu,

Bourdon.

_______________________

Orè:

Lendi a vandredi

ant 8:00 AM ak 4:00 PM.

Nan wikenn sèlman si gen bezwen oswa aktivite.

6, rue Marcadieu,

Bourdon.

_______________________

Orè:

Lendi a vandredi

ant 8:00 AM ak 4:00 PM.

Nan wikenn sèlman si gen

bezwen oswa aktivite.

Klinik nou

Klinik Mobil Artibonite
Adrès: 20, 2ème ruelle Delain route des dattes Gonaives

Telefòn : 4896-2958 / 3793-0083.

Klinik Mobil Nord / AHF Haiti

Adrès: Limonade, Route Nationale #1 avant Pont Zangui, Sant St-Charles

Telefòn : (509) 4896-2959 / 3626-5904

Klinik Mobil Sud / AHF Haiti

Cayes, Rue La Couronne, Village Nadia.

Telefòn : (509) 4896-2960 / 3601-1561.

Nou ofri tou medikaman, Konsèy ak sèvis trètman

Pwoteje tèt ou

Nan Klinik Solidarite ki pou AHF Haiti, gen anpil kapòt, osi byen ke enfòmasyon ak gidans ki nesesè pou pwoteksyon ak prevansyon kont VIH ak lot MST.

Konsèy

Li trè enpotan pou konnen kondisyon ou kont VIH ak lòt MST pi vit ke posib. Jwenn tès yo rapid jodi a nan kèk minit ou pral konnen rezilta ou yo.

Trete tèt ou

Trètman ak medikaman antiretwoviral yo pran avèk kontwòl medikal kòm sa dwa, kenbe ak amelyore kalite lavi moun k ap viv ak VIH, epi tou li redwi chans pou transmèt li bay lòt moun.

Pa gen randevou ki nesese

Pa gen randevou ki nesese

Rankontre AHF Haiti

AHF te vin aktif an Ayiti nan 2006. AHF Ayiti kounye a bay swen nan popilasyon nan prizon an kolaborasyon avèk yon lòt ONG, Health Through Walls. Popilasyon nan prizon an se yon popilasyon ki trè vilnerab an Ayiti, AHF Ayiti menm bay swen ak prizonye ki apre yo fin libere pou pa gen okenn entèripsyon nan trètman an. Patnè moun ki nan prizon yo ki gen jèm SIDA yo kapab resevwa tès la tou pou yo ka konnen tou sitiyasyon yo epi yo ka mete yo sou trètman si sa nesesè.

AHF Haiti mennen tou anpil seyans tès pou moun ki vizite prizon Ayisyen yo nan sistèm prizon nasyonal la ede idantifye moun ki gen VIH-pozitif ak konekte yo nan swen. Anplis de sa, AHF Ayiti gen pwòp Klinik pa li nan Pòtoprens ak nan nan 3 gwo rejyon nan peyi a (Gran Nò, Atibonit ak gran SID) ki bay sèvis tès ak trètman pou piblik la an jeneral.

Rankontre AHF Haiti

Kesyon moun toujou ap poze (FAQ)

Kisa VIH ye ?

VIH se Viris Iminodefisyans Imen an. Se yon viris ki antre nan selil kò yon moun. 

VIH afekte sistèm iminitè a, espesyalman selil T-yo oswa selil CD4 ki konbat enfeksyon.  Depi l rantre nan kò’w, viris la detwi selil T yo konsa sistèm iminitè yon moun ki gen enfeksyon VIH ki pa trete pa kapab konbat maladi ak enfeksyon. 

VIH se Viris Iminodefisyans Imen an. Se yon viris ki antre nan selil kò yon moun. 

VIH afekte sistèm iminitè a, espesyalman selil T-yo oswa selil CD4 ki konbat enfeksyon.  Depi l rantre nan kò’w, viris la detwi selil T yo konsa sistèm iminitè yon moun ki gen enfeksyon VIH ki pa trete pa kapab konbat maladi ak enfeksyon.

Ki sa ki SIDA?

SIDA vle di Sendwòm Defisyans Iminitè. SIDA sòti nan VIH e li koze youn nan dènye etap enfeksyon an. Yon moun ka viv anpil ane ak Viris Iminodefisyans Imen lan nan sistèm li san li pa gen okenn sentòm. Lè gen ase nan selil-T yo ki detwi pou afekte gravman kapasite kò a genyen pou batay kont enfeksyon ak maladi, eta sante yon moun ap avanse pou’l gen SIDA.

Ki jan yo anpeche enfeksyon

Pa gen okenn gerizon oswa vaksen pou VIH. Sepandan, VIH ka trete e ou ka evite’l. 

Men ki jan ou ka minimize risk pou ou pran enfeksyon: 

 • Sèvi ak kapòt : Si ou nan fè bagay souvan, toujou sèvi ak yon kapòt lè wap fè bagay nan vajen ak nan dèyè. Kapòt yo trè efikas pou anpeche transmisyon VIH. 
 • Sèvi ak zegwi pwòp: Si ou enjekte dwòg, itilize nouvo zegwi esteril.  
 • Diskite istwa seksyèl: Lè ou konnen estati VIH patnè ou oswa patnè ou yo sa pral pèmèt ou pran mezi pou anpeche transmisyon, tankou fè’w itilize kapòt.
 • Fè sèks modere: Si w ap bwè oswa pran dwòg, ou gen mwens chans pratike sèks pi an sekirite epi sèvi ak kapòt. Si ou santi ou ka pran dwòg oswa alkòl, chèche èd. 
 • Fè tès pou lòt maladi moun ka pran nan fè bagay yo: Èske w gen yon maladi transmèt seksyèlman (STD) – tankou klamidya, gonore oswa sifilis – sa ka ogmante risk ou genyen pou vin enfekte ak VIH. Anpil MST pa gen sentòm evidan. Fè tès pou gratis nan yon Sant Sante AHF.  
 • Fè abstinans oswa gen mwens patnè: Lè w gen mwens patnè seksyèl, sa ap diminye risk ou genyen pou trape VIH oswa lòt MST. 
Kijan viris la transmèt?

VIH transmèt seksyèlman, nan kontak avèk san oswa li ka transmèt tou nan men yon manman bay pitit li. 

 • Li transmèt seksyèlman pa penetrasyon oral, nan vajen oswa nan dèyè, lè yo pa itilize kòrèkteman kapòt la. Dapre Ministè Sante nan Ajantin, 98% moun k ap viv ak viris la te pran li nan fè bagay.
 • Pa pataje zegwi nan piki dwòg, pòch, tiyo metal oswa lè l sèvi avèk byen file eleman byen file ki pa te byen esterilize.
 • Yon fanm ki gen VIH ka transmèt viris la bay pitit li pandan gwosès la, akouchman oswa nan bay tete. Sepandan, sa a ki kalite transmisyon ka anpeche atravè atansyon medikal ak trètman alè. 
Kijan viris lan PA transmèt?
 • Pa gen okenn risk pou transmisyon VIH nan saliv, swe, dlo nan je, tous oswa etènye. 
 • Li pa transmèt nan kontak chak jou oswa kontak ki enplike Bay lamen, fè espò, nan travay oswa espas lekòl. 
 • Ni ki gen okenn risk lè souke men, anbrase oswa bo; ni, pou pran kanmarad oswa pataje jimnaz, douch, twalèt, kouvè, linèt oswa rad, nan mitan lòt moun. 
 • Mòde moustik yo pa transmèt VIH.
Sentòm yo

Anpil moun ki gen VIH nan san yo pa santi anyen jiskaske yo rive nan etap yo anreta nan maladi a. An reyalite, viris la ka viv nan kò ou pou anpil tan jiska 10 ane – oswa plis – san li pa lakòz okenn sentòm ki fè’w konn sa. Fatig ekstrèm, dyare, anvi vomi, vomisman, lafyèv ak sendwòm wap pèdi kapab kèk nan sentòm ou ka santi lè’w nan dènye faz nan etap kote viris la ap fè dega – lè maladi a ap pwogrese nan SIDA. Sentòm sa yo pi souvan koze pa enfeksyon opòtinis yo ke yon sistèm iminitè ki fèb pa kapab konbat. 

Nan 2 premye semèn yo a 30 jou apre enfeksyon an – lè pi wo nivo nan viris la se nan sistèm yon moun nan ak li oswa li se pi enfektye (oswa, kapab pase viris la sou lòt moun) – kèk ka fè eksperyans sentòm grip ki grav grip la. Li enpòtan sonje ke pa tout moun ki vin enfekte eksperyans sentòm sa yo. 

Èske li posib pou lè w fenk wè yon moun pou konnen si lap viv ak VIH?

Non. Viris la ka detekte sèlman nan tès VIH (Viris Defisyans Iminitè a).

Konnen sitiyasyon VIH ou a se meyè fason pou pwoteje sante ou ak sante patnè ou oswa patnè ou yo. Si ou gen VIH la nan san’w, toutan ou teste pi bonè ba’w plis chans pou’w kòmanse ak trètman e mennen yon vi nòmal an sante, lavi long. Anpil moun ki gen VIH la pa konnen sa, e san yo pa konnen yo ka enfekte lòt moun. Si ou seksyèlman aktif, fè tès. Eksperyans nan fè tès nan sit nou yo gratis, rapid, fasil ak san diskriminasyon.

Poukisa mwen ta dwe teste?

Konnen sitiyasyon VIH ou a se meyè fason pou pwoteje sante ou ak sante patnè ou oswa patnè ou yo. Si ou gen VIH la nan san’w, toutan ou teste pi bonè ba’w plis chans pou’w kòmanse ak trètman e mennen yon vi nòmal an sante, lavi long. Anpil moun ki gen VIH la pa konnen sa, e san yo pa konnen yo ka enfekte lòt moun. Si ou seksyèlman aktif, fè tès. Eksperyans nan fè tès nan sit nou yo gratis, rapid, fasil ak san diskriminasyon.

Ki kote mwen ka fè tès pou VIH?

Nan nenpòt Sant Sante oswa lopital piblik ou ka fè tès la. Apre sa, ou ka pran tès la nan sant tès AHF yo ak patnè li yo.

Konbyen tan tès la ap pran?

Pou kounya tès la ka pran youn a 20 minit tou depann de ki kalite tès yo itilize yo. Gen kèk tès ki itilize yon ti gout san, gen lòt ki teste yon ti krache byen rapid ke nou pran san doulè anndan anndan bouch ou. Kèlkeswa sa teknoloji a itilize, si w pran tès la nan youn nan sit nou yo, nou garanti li pral rapid.

Konbyen tan m ap oblije tann rezilta m yo?

Ou pral resevwa rezilta ou anvan ou kite.

Konbyen tès VIH ap koute?

Fè yon tès VIH gratis nan tout sit nou yo ak nan sit tout òganizasyon patnè nou yo.

Ki moun ki pral ban m tès la?

Tès la pral administre pa yon konseye byen fòme e sètifye pou tès VIH.

Èske m ap gen pou reponn anpil kesyon pèsonèl?

Nou sèlman ranmase enfòmasyon minimòm ki nesesè e ki obligatwa pou nou konfòme nou avèk règleman yo epi ede nou nan konsepsyon pi bon pwogram sante pou moun nou sèvi yo. Nou fè efò kenbe pwosesis la kòm senp tankou posib.

Ki lè ideyal pou fè tès VIH la?

Pa kite jodi a pase. Fè tès e ou pral konnen rezilta ou nan kèk minit. Li se yon sèvis konfidansyèl ak gratis.

E si rezilta tès mwen yo montre mwen pozitif pou VIH?

Si ou resevwa yon rezilta tès ki pozitif pou VIH, konseye ki resevwa fòmasyon ak sètifye nou yo pral akonpanye ou nan pwochen etap yo. VIH pa geri, men li ka trete epi trètman yo trè efikas. Pran swen moun k ap viv ak VIH se misyon nou. Si ou teste pozitif, anplwaye byen fòme nou ye ak konseye ak founisè medikal yo pral avèk ou pou sipòte ou chak etap nan wout la.

Ki diferans ki genyen ant viv ak VIH ak gen SIDA?

Viv ak VIH vle di ke viris la ap viv nan kò ou, pandan ke lè w gen SIDA se lè sistèm iminitè a (defans kò a) vin deja trè fèb e moun nan ekspoze san pwoteksyon, nan lòt maladi ak enfeksyon ki pran avantaj de opòtinite sa a (enfeksyon opòtinis).

Èske gen VIH vle di ke mwen pral mouri?

Non. Osi lontan ke ou gen bon trètman medikal epi pran medikaman antiretwoviral ak bon kontwòl medikal, ou ogmante kalite lavi ou.

Ki sa ki antiretwoviral e poukisa yo enpòtan?

Antiretwoviral yo se medikaman ki anpeche miltiplikasyon VIH nan kò a. Se poutèt sa, yo ede kenbe ak restore sistèm iminitè a.

Si mwen gen VIH, kilè mwen ka kòmanse itilize antiretwoviral yo?

Le pli vit ke ou gen rezilta tès laboratwa ki nesesè yo, ak anba kontwòl pèsonèl sante kalifye, ou ka kòmanse trètman antiretwoviral.

Èske mwen ka pran lòt medikaman (tankou medikaman naturopati) an menm tan mwen ap pran tretman antiretwoviral mwen?

Anvan w pran nenpòt ki kalite medikaman – menm si yo gen naturist – ou ta dwe konsilte doktè a ale.

Si mwen deja konnen dyagnostik mwen an epi mwen amelyore sante mwen, mwen ka sispann pran antiretwoviral yo?

Non. Antiretwoviral yo ta dwe pran pou lavi, dapre endikasyon pwofesyonèl medikal ki an chaj trètman w lan. Pa gen entèripsyon ki ta dwe fèt, sof si dirije doktè a ta mande sa.  Si w kanpe trètman ka lakòz antiretwoviral aktyèl yo sispann travay ak viris la e yo ap kòmanse miltipliye ankò, e konpwomèt sante ou.

Nou se òganizasyon an pi gwo atravè lemond ki travay nan prevansyon, deteksyon ak tretman VIH ak SIDA pou tout moun kèlkeswa kapasite yo nan peye.

Nou rantre nan pwogram Nasyonzini nan Etazini sou VIH/sida, epi rantre nan efò pou nou asire ke 20.000.000 moun yo ap trete nan tout kote nan mond lan avan 2020.

Nan AHF Haiti nou fè tès rapid VIH nan espas ki louvri, ki lye ak swen medikal ak tretman pou MST yo. Tout sèvis yo bay nan AHF yo GRATIS.

Nou bay tretman pou plis pase 1,550,000 moun ki nan 45 peyi yo ak travay chak jou reyalize rèv la nan yon mond san sida.

Vizite nou

KLINIK SOLIDARITE (AHF Haïti)

epi pran konesans de jodi a!

Aprann plis bagay sou AHF

Kite nou imèl ou ak jwenn enfòmasyon sou sèvis nou yo, nouvèl yo ak plis ankò. Ou ka anile abònman ou a nenpòt ki lè.

Enfòmasyon ou yo rete sekrè e pwoteje pa règleman nou genyen nan pwoteksyon done pèsonel an Haiti.

Dwa rezève ® Aids Healthcare Foundation ak AHF Haiti 2021.

×