Vizite nou

KLINIK SOLIDARITE (AHF Haïti)

Nou bay akonpayman pou VIH/SIDA ak lòt maladi moun ka pran nan fè bagay.

Fè tès VIH ou rapid.

Nou bay trètman pou viris la.

Nou ofri tou konsèy ak swen sikolojik nan pwosesis la.

Tout sèvis nou yo Gratis.

Vizite nou

KLINIK SOLIDARITE (AHF Haïti)

Nou bay akonpayman pou VIH/SIDA ak lòt maladi moun ka pran nan fè bagay.

Fè tès VIH ou rapid.

Nou bay trètman pou viris la.

Nou ofri tou konsèy ak swen sikolojik nan pwosesis la.

Tout sèvis nou yo Gratis.

Tès VIH Gratis, Rapid, an Sekirite e Konfidansyèl

AHF ofri sèvis tès VIH ak lòt maladi moun ka pran nan fè bagay

Bon Akèy, an sekirite nan yon anviwonnman 100% konfidansyèl  

Jwenn tès pou VIH ak lòt maladi moun ka pran nan fè bagay.

Jwenn lokal nou

Vizit

Swen nou ofri

Pa kite gad ou desann epi pwoteje tèt ou nan MSTs ak VIH

Jwenn yon tès rapid ak egzamen MST jwenn konsèy ak Akonpayman. Pa gen pri!

Detekte VIH ak lòt MST byen bonè, sa esansyèl pou trete yo. Jwenn rezilta a gratis jodi a!

KLINIK SOLIDARITE (AHF Haïti)

6, rue Marcadieu,

Bourdon.

_______________________

Orè:

Lendi a vandredi

ant 8:00 AM ak 4:00 PM.

Nan wikenn sèlman si gen bezwen oswa aktivite.

6, rue Marcadieu,

Bourdon.

_______________________

Orè:

Lendi a vandredi

ant 8:00 AM ak 4:00 PM.

Nan wikenn sèlman si gen

bezwen oswa aktivite.

Klinik nou

Klinik Mobil Artibonite
Adrès: 20, 2ème ruelle Delain route des dattes Gonaives

Telefòn : 4896-2958 / 3793-0083.

Klinik Mobil Nord / AHF Haiti

Adrès: Limonade, Route Nationale #1 avant Pont Zangui, Sant St-Charles

Telefòn : (509) 4896-2959 / 3626-5904

Klinik Mobil Sud / AHF Haiti

Cayes, Rue La Couronne, Village Nadia.

Telefòn : (509) 4896-2960 / 3601-1561.

Nou ofri tou medikaman, Konsèy ak sèvis trètman

Pwoteje tèt ou

Nan Klinik Solidarite ki pou AHF Haiti, gen anpil kapòt, osi byen ke enfòmasyon ak gidans ki nesesè pou pwoteksyon ak prevansyon kont VIH ak lot MST.

Konsèy

Li trè enpotan pou konnen kondisyon ou kont VIH ak lòt MST pi vit ke posib. Jwenn tès yo rapid jodi a nan kèk minit ou pral konnen rezilta ou yo.

Trete tèt ou

Trètman ak medikaman antiretwoviral yo pran avèk kontwòl medikal kòm sa dwa, kenbe ak amelyore kalite lavi moun k ap viv ak VIH, epi tou li redwi chans pou transmèt li bay lòt moun.

Pa gen randevou ki nesese

Pa gen randevou ki nesese

Rankontre AHF Haiti

AHF te vin aktif an Ayiti nan 2006. AHF Ayiti kounye a bay swen nan popilasyon nan prizon an kolaborasyon avèk yon lòt ONG, Health Through Walls. Popilasyon nan prizon an se yon popilasyon ki trè vilnerab an Ayiti, AHF Ayiti menm bay swen ak prizonye ki apre yo fin libere pou pa gen okenn entèripsyon nan trètman an. Patnè moun ki nan prizon yo ki gen jèm SIDA yo kapab resevwa tès la tou pou yo ka konnen tou sitiyasyon yo epi yo ka mete yo sou trètman si sa nesesè.

AHF Haiti mennen tou anpil seyans tès pou moun ki vizite prizon Ayisyen yo nan sistèm prizon nasyonal la ede idantifye moun ki gen VIH-pozitif ak konekte yo nan swen. Anplis de sa, AHF Ayiti gen pwòp Klinik pa li nan Pòtoprens ak nan nan 3 gwo rejyon nan peyi a (Gran Nò, Atibonit ak gran SID) ki bay sèvis tès ak trètman pou piblik la an jeneral.

Kesyon moun toujou ap poze (FAQ)

1. Èske li posib pou’w konnen ke yon moun ap viv ak VIH lè w fenk wè l pou premye fwa?
Non. Viris la kapab detekte sèlman nan tès VIH la.
2. Ki kote mwen ka fè tès pou VIH?
Ou ka fè tès nan nenpòt Sant Sante oswa Lopital piblik. Epitou, ou ka pran tès la nan sant depistaj AHF yo ak patnè li yo.
3. Konbyen tès VIH la koute?
Gratis. Tès la se konplètman gratis nan Sistèm Sante Piblik ak nan sant kote AHF ofri tès la.
4. Ki pi bon moman pou fè tès VIH?
Jodi a se bon lè a. Fè tès e ou pral konnen rezilta ou nan kèk minit. Li sekrè e gratis.
5. Kijan viris la transmèt?

VIH la ka transmèt seksyèlman, nan kontak avèk san oswa li ka transmèt tou lè yon manman bay pitit li.
• Li transmèt seksyèlman pa penetrasyon oral, nan vajen oswa nan dèyè, san itilizasyon apwopriye kapòt la. Dapre Ministè Sante a, an Ayiti 98% nan moun k ap viv ak viris la atrape li seksyèlman.
• Pa pataje zegwi pou enjekte dwòg, tiyo metal oswa pa nenpòt eleman pwenti ki pa te byen esterilize.
• Yon fanm ki gen VIH ka transmèt viris la bay pitit li pandan gwosès, akouchman oswa nan bay tete. Sepandan, yo ka anpeche ke li transmèt viris la avèk yon atansyon medikal e yon trètman spesyal.

6. Kijan viris la PA transmèt?
• Pa gen okenn risk pou transmisyon VIH nan saliv, swe, dlo nan je, tous oswa etènye.
• Li pa transmèt nan kontak chak jou oswa kontak ki enplike nan pataje sosyal, travay oswa espas lekòl la.
• Pa gen okenn risk lè nou bay lanmen, anbrase oswa bo; ni, pou pran oswa pataje jimnaz, douch, twalèt, kouvè, linèt oswa rad, nan mitan lòt moun.
• Moustik pa ka transmèt VIH.
7. Ki diferans ki genyen ant moun kap viv ak VIH e moun ki gen SIDA?
Viv ak VIH vle di ke viris la ap viv nan kò ou, pandan ke lè w gen SIDA se lè sistèm iminitè a (defans kò a) gentan vin trè fèb e moun nan ekspoze san pwoteksyon, nan maladi ak enfeksyon ki pran avantaj de opòtinite sa a (enfeksyon opòtinis).
8. Èske gen VIH vle di ke mwen pral mouri?
Non. Toutotan ou gen bon trètman medikal epi ou pran medikaman antiretwoviral avèk bon kontwòl medikal, ou ogmante kalite lavi ou.
9. Ki sa ki antiretwoviral e poukisa yo enpòtan?
Antiretwoviral yo se medikaman ki anpeche miltiplikasyon VIH nan kò a. Se poutèt sa, yo ede kenbe ak restore sistèm iminitè a.
10. Si mwen gen VIH, ki lè mwen ka kòmanse itilize antiretwoviral yo?
Pi vit ke ou gen rezilta tès laboratwa yo, e anba kontwòl pèsonèl sante kalifye, ou ka kòmanse trètman antiretwoviral.
11. Kijan mwen ka jwenn antiretwoviral yo?
An Ayiti, trètman an gratis ni nan klinik Sante Piblik ni nan klinik AHF yo.
12. Èske mwen ka pran lòt medikaman (tankou medikaman natirèl oswa omeopat) an menm tan ke mwen ap pran tretman antiretwoviral mwen?
Anvan w pran nenpòt ki kalite medikaman – menm si se medikaman natirèl – ou ta dwe konsilte doktè.
13. Si mwen deja konnen dyagnostik mwen epi mwen te amelyore sante mwen, mwen ka sispann pran antiretwoviral yo?
Non. Antiretwoviral yo ta dwe pran pou lavi, dapre endikasyon pwofesyonèl medikal ki responsab trètman w lan. Pa gen entèripsyon ki ta dwe fèt, sof si dirije pa doktè a. Sispansyon trètman ka lakòz antiretwoviral aktyèl yo sispann pwoteje w e viris la ap kòmanse miltipliye ankò, konpwomèt sante ou.

Nou se pi gwo Òganizasyon Mondyal ki ap travay pou asire prevansyon, deteksyon ak trètman pou tout moun ki gen VIH/sida kèlkeswa sitiyasyon ekonomik yo. Nou trete plis pase 1.000.000 moun nan 43 peyi e nou ap travay chak jou pou reyalize Rèv la nan yon èd-gratis nan mond lan.

Nou rantre nan pwogram Nasyonzini nan Etazini sou VIH/sida, epi rantre nan efò pou nou asire ke 20.000.000 moun yo ap trete nan tout kote nan mond lan avan 2020.
An Ayiti, AHF fè tès VIH rapid e mache ofri swen sante nan espas kominotè yo ak lopital, pase nan lokal nou yo kote wap jwenn sèvis sante ak trètman. Tout sèvis nou bay nan AHF yo gratis.

Vizite nou

KLINIK SOLIDARITE (AHF Haïti)

epi pran konesans de jodi a!

Mwen vle resevwa plis enfòmasyon
sou AHF

Enfòmasyon ou yo rete sekrè e pwoteje pa règleman nou genyen nan pwoteksyon done pèsonel an Haiti.

Dwa rezève ® Aids Healthcare Foundation ak AHF Haiti 2019.