Notifikasyon sou Pratik Konfidansyalite

Dat efektivite: 23 septanm 2013

Notifikasyon sa a dekri kijan yo ka itilize ak divilge enfòmasyon sante ou epi kijan ou ka jwenn aksè nan enfòmasyon sa yo. Tanpri, revize li ak anpil atansyon.

Angajman Nou ak Responsablite Nou an relasyon ak enfòmasyon medikal ou

Nan pwosesis bay swen sante, nou kolekte enfòmasyon sante pwoteje (“PHI”) nan men pasyan yo ak lòt sous, ki gen ladan lòt founisè swen sante. PHI se enfòmasyon sou ou, ki gen ladan idantifyan tankou non ou ak nimewo sekirite sosyal ou epi li gen rapò ak sante ou pase, prezan, ak fiti, bay swen sante ou, oswa peman pou swen sante. Pou senplifye, nan tout notifikasyon sa a, n ap itilize tèm “enfòmasyon medikal” olye de “PHI”, men tou de tèm yo ap gen menm siyifikasyon.

Nou konnen ke enfòmasyon ou ak sante ou se yon sijè pèsonèl. Nou angaje nou pou pwoteje enfòmasyon sante ou. N ap divilge enfòmasyon bay lòt moun, apa de ou, sèlman lè sa pèmèt dapre lwa federal oswa eta yo. Nan kèk sikonstans, lwa a pèmèt nou itilize e divilge enfòmasyon medikal ou san pèmisyon eksplisit ou, jan sa dekri nan notifikasyon sa a. Nan tout lòt sikonstans, nou pral jwenn otorizasyon ekri ou anvan nou itilize oswa divilge enfòmasyon medikal ou.

Dapre lwa, nou oblije:

 • Asire ke enfòmasyon sante ki idantifye ou rete prive (ak kèk eksepsyon);
 • Enfòme ou sou dwa ou yo ak devwa legal ou yo an relasyon ak enfòmasyon medikal ou; epi
 • Konfòme ak tèm Notifikasyon sou Pratik Konfidansyalite ki aktyèlman an vigè.

Kijan Nou Kapab Itilize epi Divilge Enfòmasyon Medikal Ou

Divilgasyon sou Demann Ou Nou kapab divilge enfòmasyon lè ou menm ou mande li. Nou ka mande ou soumèt yon demann alekri avèk itilizasyon yon fòmilè AHF.

Pou Tretman Nou kapab itilize enfòmasyon medikal ou pou ofri ou pwodwi oswa sèvis famasi, tankou pwopoze medikaman. Nou kapab kontakte ou pou ba ou sèvis ki gen rapò ak tretman, tankou rapèl pou ranpli preskripsyon oswa pou enfòme ou sou altènativ tretman (tankou medikaman jenerik) oswa lòt sèvis oswa benefis ki gen rapò ak sante, menm sa yo ofri pa AHF, ki ka enterese ou. Nou kapab divilge enfòmasyon ou bay lòt founisè swen sante pou rezon tretman.

Pou Peman Nou kapab itilize enfòmasyon medikal ou pou resevwa peman pou pwodwi ak sèvis nou ofri ou. Pa egzanp, nou kapab kominike ak asirans ou, peye oswa yon lòt ajan epi pataje enfòmasyon medikal ou pou detèmine si yo pral peye pou preskripsyon ou.

Pou Operasyon Swen Sante Nou kapab itilize oswa divilge enfòmasyon medikal ou pou operasyon swen sante nou. Pa egzanp, nou kapab itilize enfòmasyon ou pou kontwole kalite sèvis famasi ou yo epi pou fòmasyon pèsonèl famasi nou.

Aktivite Kolekte Fon Nou kapab itilize enfòmasyon medikal ou oswa divilge enfòmasyon sa a bay yon patnè oswa yon fondasyon komèsyal pou kolekte lajan pou aktivite charitab nou. Nou pral sèlman divilge enfòmasyon demografik ak dat ou te resevwa tretman oswa sèvis. Si ou pa vle kontak pou efò kolekte fon sa yo, notifye Ofisye Konfidansyalite nou an alekri (gade anba a pou enfòmasyon kontak).

Aktivite Maketing oswa Komèsyalizasyon Nou pap itilize ni divilge enfòmasyon medikal ou pou rezon maketing bay twazyèm pati san otorizasyon ekri ou.

Vann Enfòmasyon Medikal Nou pap vann enfòmasyon medikal ou san otorizasyon ekri ou, epi otorizasyon ekri a dwe rekonèt ke nou pral resevwa konpansasyon pou enfòmasyon medikal la.

Patenè Komèsyal Nou kapab anboche patenè komèsyal pou fè sèten fonksyon oswa aktivite pou nou, tankou peman ak operasyon swen sante. Patnè komèsyal sa yo dwe dakò pou pwoteje enfòmasyon medikal ou.

Moun Ki Enplike nan Swen Ou oswa Peman pou Swen Ou Nou kapab divilge enfòmasyon medikal ou bay yon zanmi oswa yon manm fanmi ki enplike nan swen medikal ou. Si ou pa te otorize sa alekri anvan epi ou pa prezan oswa ou pa gen kapasite pou pran desizyon pou konsanti divilgasyon bay yon zanmi oswa manm fanmi, nou pral itilize jijman pwofesyonèl nou pou detèmine si li nan enterè ou pou divilge enfòmasyon medikal ou. Pa egzanp, nou ka pèmèt yon moun pran yon preskripsyon pou ou. Nou kapab tou bay enfòmasyon bay yon moun ki ede nan peman pou swen ou.

Rechèch Nan sèten sikonstans, nou ka itilize epi divilge enfòmasyon medikal ou pou objektif rechèch. Sepandan, tout pwojè rechèch yo sijè a yon pwosesis apwobasyon espesyal ak pwotokòl pou pwoteje vi prive ou.

Konfòmeman ak Lwa Nou pral divilge enfòmasyon medikal ou lè lwa federal, eta, oswa lokal mande sa.

Pou Evite yon Menas Grav pou Sante oswa Sekirite Nou ka itilize epi divilge enfòmasyon medikal ou lè sa nesesè pou evite yon menas grav pou sante w ak sekirite oswa sante ak sekirite piblik la oswa lòt moun. Sepandan, nenpòt divilgasyon ap fèt sèlman bay yon moun ki ka ede evite oswa diminye menas la.

Sitiyasyon Espesyal

Donasyon ògàn ak tisi Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou bay òganizasyon ki jere akizisyon ògàn, transplantasyon tisi oswa je, oswa yon bank donasyon ògàn, jan sa nesesè pou fasilite donasyon ak transplantasyon tisi ak ògàn.

Militè ak Veteran yo Si ou se manm fòs ame yo, nou ka divilge enfòmasyon medikal ou jan sa nesesè pa otorite kòmandman militè yo. Nou ka tou divilge enfòmasyon sante sou pèsonèl militè etranje bay otorite militè etranje ki koresponn yo.

Konpansasyon Travayè Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou pou pwogram konpansasyon travayè oswa pwogram menm jan an. Pwogram sa yo bay benefis pou blesi oswa maladi ki gen rapò ak travay.

Aktivite Sante Piblik Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou pou aktivite sante piblik. Aktivite sa yo anjeneral enkli sa ki annapre yo:

 • Evite oswa kontwole maladi, blesi, oswa andikap;
 • Rapòte reyaksyon a medikaman oswa pwoblèm ak pwodwi;
 • Enfòme moun sou revokasyon pwodwi yo itilize;
 • Notifikasyon bay yon moun ki te ekspoze a yon maladi oswa ki ka nan risk pou kontra oswa gaye yon maladi oswa kondisyon;
 • Notifikasyon bay otorite gouvènmantal ki apwopriye a si nou kwè ke yon pasyan te viktim abi, neglijans oswa vyolans domestik.

Aktivite Sipèvizyon Sante Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou bay yon ajans sipèvizyon sante pou aktivite otorize pa lalwa. Aktivite sipèvizyon sa yo enkli, pa egzanp, odit, envestigasyon, enspeksyon, ak otorizasyon. Aktivite sa yo nesesè pou gouvènman an kontwole sistèm swen sante a, pwogram gouvènmantal yo, ak konfòmite ak lwa dwa sivil yo.

Pwosè ak Kontwovès Si ou patisipe nan yon pwosè oswa kontwovès, nou ka divilge enfòmasyon medikal ou kòm repons a yon lòd tribinal oswa yon lòd administratif. Nou ka tou divilge enfòmasyon medikal ou an repons a yon sitasyon, demann dekouvèt, oswa lòt pwosesis legal pa yon moun ki enplike nan kontwovès la, men sèlman si efò yo te fèt pou enfòme ou sou demann lan (sa ka enkli yon notifikasyon alekri ba ou oswa avoka ou) oswa pou jwenn yon lòd ki pwoteje enfòmasyon an mande.

Konfòmite ak Lwa yo Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou si yon ofisye aplikasyon lalwa mande sa, ki gen ladan:

 • Kòm repons a yon lòd tribinal, sitasyon, manda, konvokasyon, oswa pwosesis menm jan an;
 • Pou idantifye oswa lokalize yon sispèk, yon moun ki sove, yon temwen enpòtan oswa yon moun ki disparèt;
 • Sou viktim yon krim, si anba sèten sikonstans limite, nou pa ka jwenn akò moun nan;
 • Sou lanmò nou kwè ki ka rezilta yon konduit kriminèl;
 • Sou konduit kriminèl nan famasi a; epi
 • Nan sitiyasyon ijans pou rapòte sou yon krim; kote krim nan oswa viktim yo; oswa idantite, deskripsyon oswa kote moun ki komèt krim nan.

Medsen Lejis, Egzaminatè Sante ak Direktè Pomp Funèb Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou bay yon medsen lejis oswa egzaminatè medikal. Sa ka nesesè, pa egzanp, pou idantifye yon moun ki mouri oswa pou detèmine kòz lanmò. Nou kapab tou divilge enfòmasyon medikal sou pasyan yo bay direktè pomp funèb, jan sa nesesè pou fè devwa yo.

Aktivite Sekirite Nasyonal ak Entèlijans Nou kapab divilge enfòmasyon medikal ou bay ofisyèl federal otorize pou aktivite entèlijans, kontrentèlijans, ak lòt aktivite sekirite nasyonal otorize.

Enstitisyon Koreksyonèl Si ou se yon prizonye nan yon enstitisyon koreksyonèl oswa ou anba gad yon ofisye lalwa, nou ka divilge enfòmasyon medikal ou bay enstitisyon koreksyonèl la oswa ofisye lalwa a. Divilgasyon sa a pral nesesè, pa egzanp, (1) pou enstitisyon an bay ou swen medikal; (2) pou pwoteje sante ou ak sekirite ou oswa sante ak sekirite lòt moun; oswa (3) pou sante ak sekirite enstitisyon koreksyonèl la.

Ekip Miltidisiplinè Pèsonèl Nou ka divilge enfòmasyon medikal bay ekip miltidisiplinè ki gen rapò ak prevansyon, idantifikasyon, jesyon, oswa tretman yon timoun ki te abize ak paran timoun nan oswa abi ak neglijans sou granmoun aje.

Kategori Espesyal Enfòmasyon Nan sèten sikonstans, enfòmasyon sante ou ka sijè a restriksyon ki ka limite oswa eskli kèk itilizasyon oswa divilgasyon dekri nan avi sa a. Pa egzanp, gen restriksyon espesyal sou itilizasyon oswa divilgasyon sèten kategori enfòmasyon, tankou tès VIH oswa tretman pou kondisyon sante mantal oswa abi dwòg oswa alkòl. Nan kèk eta, tankou Kalifòni, gen lwa sou vi prive pasyan anplis, ke nou pral respekte. (Gade apendis la). Epitou, pwogram benefis sante gouvènmantal yo, tankou Medi-Cal nan Kalifòni, ka tou limite divilgasyon enfòmasyon benefisyè pou rezon ki pa gen rapò ak pwogram nan.

Dwa Ou Konsènan Enfòmasyon Medikal Ou Ou gen dwa sa yo konsènan enfòmasyon medikal nou kenbe sou ou. Dwa pou Enspekte ak Kopi An jeneral, ou gen dwa pou enspekte epi kopie enfòmasyon medikal ou. Sa anjeneral enkli dosye medikal ak faktirasyon, men li pa enkli enfòmasyon sante mantal oswa lòt enfòmasyon ki ka kenbe pa lalwa.

Pou enspekte epi kopie enfòmasyon medikal nou itilize pou pran desizyon sou ou, ou dwe soumèt demann ou an alekri bay Ofisye Konfidansyalite nou an (gade anba a pou enfòmasyon kontak). Si ou mande yon kopi enfòmasyon an, nou ka chaje ou yon frè pou depans kopi, anbakman, oswa lòt depans ki asosye ak demann ou an.

Nou ka refize demann ou an pou enspekte epi kopie nan sèten sikonstans limite. Si aksè ou a enfòmasyon medikal refize, ou ka mande pou revize refi sa a. Yon lòt pwofesyonèl swen sante otorize chwazi pa AHF pral revize demann ou an ak refi a. Moun ki fè revizyon an pap menm moun ki te refize demann ou an. Nou pral konfòme nou ak rezilta revizyon an.

Dwa pou Amendman Si ou kwè ke enfòmasyon medikal nou genyen sou ou enkòrèk oswa enkonplè, ou ka mande nou pou amande enfòmasyon sa a. Ou gen dwa pou mande yon amandman pou tout tan ke enfòmasyon an konsève pa oswa pou AHF.

Pou mande yon amandman, demann ou an dwe prezante alekri epi adrese bay Ofisye Konfidansyalite nou an (gade anba a pou enfòmasyon kontak). Epitou, ou dwe bay yon rezon ki sipòte demann ou an.

Nou ka refize demann ou an pou amandman si li pa alekri oswa si li pa gen ladan yon rezon pou sipòte demann lan. Anplis, nou ka refize demann ou an si ou mande nou pou amande enfòmasyon ki:

 • Pa te kreye pa nou, sof si moun oswa antite ki te kreye enfòmasyon an pa disponib ankò pou fè amandman an;
 • Pa fè pati enfòmasyon medikal konsève pa oswa pou AHF;
 • Pa fè pati enfòmasyon ou ta dwe pèmèt pou enspekte epi kopie; oswa
 • Ki egzat ak konplè.

Menm si nou refize demann ou an pou amandman, ou gen dwa pou prezante yon apendis alekri, ki pa depase 250 mo, konsènan nenpòt atik oswa deklarasyon nan dosye ou ke ou konsidere enkonplè oswa enkòrèk. Si ou endike klèman alekri ke ou vle apendis la fè pati dosye medikal ou, nou pral ajoute li nan dosye ou epi enkli li chak fwa nou fè yon divilgasyon sou atik la oswa deklarasyon ou konsidere enkonplè oswa enkòrèk.

Dwa pou Enfòme sou Vyolasyon Enfòmasyon Medikal

Ou gen dwa pou enfòme sou nenpòt vyolasyon enfòmasyon medikal ki pa asire, sof si evalyasyon risk nou an detèmine ke gen yon ti chans ke enfòmasyon medikal ou te konpwomèt.

Dwa pou yon Rejis Divilgasyon Ou gen dwa pou mande yon “rejis divilgasyon”. Sa se yon lis divilgasyon nou fè sou enfòmasyon medikal ou, apa de pwòp itilizasyon nou pou tretman, peman, ak operasyon swen sante (jan fonksyon sa yo dekri pi wo) ak kèk lòt eksepsyon prevwa pa lalwa.

Pou mande yon lis oswa rejis divilgasyon, ou dwe soumèt demann ou an alekri bay Ofisye Konfidansyalite nou an (gade anba a pou enfòmasyon kontak). Demann ou an dwe endike yon peryòd tan, ki pa ka depase sis ane epi li pa dwe genyen dat anvan 14 avril 2003. Demann ou an dwe endike fòma ou vle lis la (pa egzanp, sou papye oswa an fòm elektwonik). Premye lis ou mande nan yon peryòd 12 mwa ap gratis. Pou lis adisyonèl yo, nou ka chaje ou pou depans ki asosye ak founi lis la. Nou pral enfòme ou sou kou enplike a epi ou ka chwazi pou w retire oswa modifye demann ou a nan moman sa a, anvan ou fè depans.

Dwa pou Mande Restriksyon Ou gen dwa pou mande yon restriksyon oswa limitasyon sou enfòmasyon medikal nou itilize oswa divilge sou ou pou tretman, peman oswa operasyon swen sante. Ou gen dwa tou pou mande yon restriksyon oswa limitasyon sou divilgasyon enfòmasyon medikal ou bay yon moun ki enplike nan swen ou oswa peman pou swen ou, tankou yon manm fanmi oswa zanmi. Pa egzanp, ou ka mande pou nou pa itilize oswa divilge enfòmasyon sou yon operasyon ou te fè.

Nou pa oblije dakò ak demann ou a, sof si ou mande nou pou limite enfòmasyon medikal ou a yon plan sante, osi lontan ke (a) divilgasyon an se pou objektif fè yon peman oswa operasyon swen sante epi li pa obligatwa pa lalwa, epi (b) enfòmasyon medikal la koresponn sèlman ak yon sijè oswa sèvis swen medikal ke ou te peye nou konplètman pou li. Si nou dakò ak restriksyon ou mande a, nou pral konfòme nou ak demann ou a, sof si enfòmasyon an nesesè pou bay ou tretman dijans.

Pou mande restriksyon, ou dwe soumèt demann ou an alekri bay Ofisye Konfidansyalite nou an (gade anba a pou enfòmasyon kontak). Nan demann ou an, ou dwe endike nou (1) ki enfòmasyon ou vle nou limite; (2) si ou vle nou limite itilizasyon, divilgasyon, oswa toude; epi (3) a ki moun ou vle limit yo aplike, pa egzanp, divilgasyon bay mari oswa madanm ou.

Dwa pou Mande Kominikasyon Konfidansyèl Ou gen dwa pou mande nou kominike avèk ou sou zafè medikal yo nan yon fason patikilye oswa nan yon kote patikilye. Pa egzanp, ou ka mande pou nou sèlman kominike avèk ou nan travay ou oswa pa lapòs.

Pou mande kominikasyon konfidansyèl, ou dwe prezante demann ou an alekri bay Ofisye Konfidansyalite nou an (gade anba a pou enfòmasyon kontak). Nou pap mande w rezon demann ou an. Nou pral akomode tout demann rezonab. Demann ou an dwe presize ki jan ak kote ou vle kontak.

Dwa pou Resevwa yon Kopi Enprime nan Avi sa a Ou gen dwa pou resevwa yon kopi enprime nan avi sa a. Ou ka mande nou pou nou ba ou yon kopi avi sa a nenpòt ki lè. Menm si ou te dakò pou resevwa avi sa a elektwonikman, ou toujou gen dwa pou resevwa yon kopi enprime nan avi sa a. Pou jwenn yon kopi enprime nan avi sa a, kontakte Ofisye Konfidansyalite nou an (gade anba a pou enfòmasyon kontak).

Chanjman nan Avi sa a

Nou rezève dwa pou modifye avi sa a nenpòt ki lè. Nou rezève dwa pou fè avi modifye oswa revize a aplikab pou enfòmasyon medikal nou deja genyen sou ou menm jan ak enfòmasyon nou pral resevwa nan lavni. Si nou fè yon chanjman enpòtan nan avi sa a, nou pral voye li ba ou oswa li pral disponib sou sit entènèt nou an. Epitou, ou ka jwenn yon kopi avi aktyèl nou an nenpòt ki lè lè ou kontakte Ofisye Konfidansyalite nou an (gade anba a pou enfòmasyon kontak). Avi a pral genyen dat efektif li sou premye paj la, nan kwen anwo adwat.

Enkyetid sou Itilizasyon Enfòmasyon Medikal Ou

Si ou kwè ke dwa vi prive ou yo te vyole, ou ka depoze yon plent nan biwo nou oswa nan Sekretarya Depatman Sante ak Sèvis Imen yo. Pou depoze yon plent, kontakte Ofisye Konfidansyalite nou an (gade anba a pou enfòmasyon kontak). Tout plent oswa demann dwe soumèt alekri. Ou pap penalize pou depoze yon plent.

Lòt Itilizasyon Enfòmasyon Medikal

Lòt itilizasyon ak divilgasyon enfòmasyon medikal ou ki pa kouvri nan avi sa a oswa pa lwa yo aplike yo pral fèt sèlman avèk pèmisyon ekri ou. Si ou otorize nou pou itilize oswa divilge enfòmasyon sante ou, ou ka revoke pèmisyon sa a alekri nenpòt ki lè. Si ou revoke pèmisyon ou, sa pral sispann tout itilizasyon oswa divilgasyon ki vin apre enfòmasyon medikal ou pou objektif ki kouvri pa otorizasyon ekri ou, sof si nou menm oswa lòt moun deja aji baze sou pèmisyon ou. Konprann ke nou pa kapab retire divilgasyon nou deja fè avèk pèmisyon ou epi nou dwe kenbe dosye nou yo nan swen nou te bay ou.

Si ou gen kesyon sou avi sa a, kontakte nou:

Karine Duverger

6, rue Marcadieu, Bourdon.

[email protected]

×