Gid izolasyon lakay ou

Ki jan yo prepare kay ou a ap viv avèk sispèk enfeksyon kowavaviris.

Ki sa ki se izolasyon lakay ou?

Si moun ki sispèk oswa konfime nan COVID-19 la pa bezwen entène lopital, se izolasyon lakay li doktè a endike, menm jan tou pou kontak lakay li. Moun nan ta dwe rete nan kay la jouk sentòm yo pa prezan epi yo ta dwe egzeyate pa sèvis medikal la oswa siveyans epidemyoloji ki akonpaye ka-a. Moun nan ta dwe resevwa swen nan hydratasyon ak repoze anpil, kenbe restriksyon nan kontak ak moun ak anviwònman ekstèn, pou evite sikilasyon viris la.

 • Izolasyon lakay pou ka yo sispèk oswa konfime nan enfeksyon nouvo kowonaviris la.
 • Ka sispèk oswa konfime ta dwe rete nan izolasyon jiskaske sentòm yo disparèt.
 • Pa pèmèt vizit pandan peryòd izolasyon nan kay la. Swen Sante nòmal / Ekip Estrateji Sante Fanmi an ap enfòme w lè izolasyon an fini.
 • Izolasyon nan kay egzije pou atansyon espesifik, tankou separasyon afè pèsonèl, pwòpte (pwòp tèt ou) e twalèt la touswit aprè ou fin itilize li, ak mete moun ki izole a nan chanm pou kont li.
 • Mete yon chanm ak yon twalèt disponib pou moun ki enfekte oswa ke yo sispèk ki enfekte pou kont li.
 • Siye men nou de preferans avèk yon sèvyèt papye. Si nou pa genyen, siye avèk yon sèvyèt twal pwòp (sèlman pou moun nan ki nan izolasyon an) epi ranplase lè moun nan mouye’l.
 • Nan sitiyasyon kay ki gen yon sèl chanm ak yon sèl twalèt, rekòmandasyon an se kite kay la pou moun ki sispèk la.
 • Chanm ki gen moun an izolasyon ladann ta dwe rete fèmen tout tan. Men, li ta nesesè pou kenbe fenèt la louvri pou van ak limyè solèy la ka rantre anndan.
 • Netwaye sifas yo manyen pi souvan chak jou epi tou tout kote moun ki nan izolasyon lakay la okipe (tankou: manch pòt, wobinè, kabann, foto, kabann ak lòt mèb nan sal la). Pi bon pwodwi pou netwaye yo se savon oswa detèjan nan kay la.
 • Moun nan ki nan izolasyon an dwe chanje pwòp kabann li. Si gen sekresyon nan twal fen kabann lan, li ta dwe mete li nan yon sache plastik anvan yo pran l bay machin a lave oswa tank. Lave avèk savon ak dlo, kèlkeswa lè sa posib sèvi ak klowòks ak yon tanperati ki nan 60-90 C pou lave rad. Kite rad yo byen seche.
 • Kenbe yon Poubèl bò kote kabann lan ak sache plastic ladann, pou voye jete fatra yo. Lè veso a plen, moun nan ta dwe fèmen sak la e se sèlman lè sa a, li ka jete l ‘nan bwat fatra komen ki nan kay la, oswa nan lari a oubyen bilding lan.
 • Chwazi yon sèl moun pou jwe wòl pran swen moun nan. Moun sa a ta dwe gen bon jan lasante, li pa dwe gen patoloji kwonik (tansyon wo, dyabèt, elatriye) ki asosye a li oswa ki afebli sistèm iminitè l.
Moun kap bay swen / fanmi an
 • ta dwe mete yon mask chirijikal ki byen ajiste ki kouvri bouch la ak nen yo kòrèkteman lè li nan menm chanm ak moun ki nan izolasyon an.
 • moun kap bay swen an ta dwe evite kontak dirèk ak sekresyon oral, sekresyon respiratwa (katreyè, nen k ap koule, elatriye), pipi, poupou ak fatra. Mete gan jetab chak fwa ou antre an kontak avèk likid sa yo ak lave men anvan ak apre ou retire gan yo ak mask la.
 • li pa nesesè pou kenbe bèt ki nan kay yo an izolasyon. Men, ou ta dwe netwaye (avèk dlo ak savon) grif yo lè yo retounen soti nan lari a.
Anviwònman Pataje yo
 • Nan ka ou nan menm chanm oubyen kay ki gen yon sèl chanm, moun ki nan izolasyon ak lòt moun ki pa gen maladi a pa ka pataje menm sofa oswa matla. Chak fwa sa posib, nou ta dwe kenbe 2 mèt distans ak moun ki nan izolasyon an.
 • Pa pataje kabann ak kiyè, fouchèt, kouto ak moun ki nan konfinman pou kont li. Bagay sa yo ta dwe netwaye avèk savon ak dlo apre yo fin itilize avan yo ka itilize yo ankò.
 • Lè ou nan menm chanm, moun ki enfekte bezwen gen yon tisi oswa papye twalèt ki kouvri nen ak bouch li sizoka yo ta gen touse ak etènye. Si moun yo pa gen tisi sa a, yo bezwen touse ak etènye sou avanbra yo epi lave bra yo ak men yo nan menm moman. 
 • Nan anviwònman pataje sa yo, moun ki nan izolasyon an bezwen pote yon mask pou figi tout tan.
 • Moun ki enfekte pa janm pase tout jounen an nan menm chanm ak moun ki pa enfekte. 
 • Moun ki pa enfekte yo ta dwe chèche kay fanmi oswa zanmi pou rete pandan izolasyon an.

Sous:

WHO, Ho Yeh Li, USP Medical School, and Rosana Richtmann, from Instituto Emilio Ribas Infographic prepared on 02/29/2020

DOWNLOAD

Ki jan’w ka pataje menm twalèt
 • Lè’w oblije twalèt nan yon kay, moun ki nan izolasyon an bezwen dezenfekte tout sifas ke’l te manyen yo tankou : twalèt, switch, manch, bouton flòch, bwat ak regilatè tanperati douch. 
 • Li nesesè tou pou retire bwòs dan moun ki enfekte a oswa yo sispèk ki gen enfeksyon an nan menm resipyan ki gen pa tout lòt moun yo.
 • Gen kèk mèb ak objè ki pral bezwen netwaye plizyè fwa nan yon jounen epi swiv swen espesifik: moun ki pral netwaye kay la dwe mete yon mask, gan, linèt ak tabliye.
 • Tout sifas ke moun ka manyen souvan dwe netwaye: evye, manch pòt, tab, switch, chèz sofa, chèz ak bòl twalèt, wobinè, elatriye. 
 • savon, alkòl 70, ak dezenfektan * efikas pou netwaye; kenbe bwat fatra ak kouvèti yo fèmen epi sèvi ak yon sak fèmen sele. 
 • Akseswa pou kabann ki enfekte a ak pou douch (tankou sèvyèt ak dra) dwe toujou lave apre yo fin itilize yo epi mete yo seche yon kote ki deyò.
Ki jan yo idantifye ki sa pou fè devan siy avètisman yo

AVÈTISMAN: sa yo, se siy pi grav si prezan:

 • Pou nenpòt laj: souf kout, santi w anvi endispoze, toujou swaf, vin pi mal nan malèz la, palpitasyon, egareman, vomisman. 
 • Pou timoun:  respire rapid, kondisyon jeneral pòv, refize pran tete e menm kriz. 

ATANSYON: Si nenpòt moun ki abite lakay ou oswa ki abitye vin nan kay la souvan epi ta gen sentòm modere, tankou  santi’l frèt yon sèl kou, ou ka rele nan Primary Health Care team / Family Health Strategy.

Kesyon yo poze souvan sou COVID-19

Debarase w de dout e konnen ki jan pou’w pran swen tèt ou. 

ENFMASYON AK KONTAK OFISYÈL

Ajantin

Nimewo: 0800-222-1002

Sit wèb: argentina.gob.ar

Facebook: msalnacion 

  Chili

  Nimewo: 600 360 7777

  Sit wèb: gob.cl

  Facebook: ministeriosaludchile

   Kolonbi

   Nimewo: 018000955590

   Sit wèb: minsalud.gov.co

   Facebook: MinSaludCol

    El Salvador

    Nimewo: 132

    Sit wèb: cov.salud.gob.sv

    Facebook: salud.sv

     Gwatemala

     Jamaica

     Nimewo: 8886635683

     Sit wèb: moh.gov.jm

     Facebook: themohgovjm

      Meksik

      Nimewo: 800 00 44 800

      Sit wèb: gob.mx

      Facebook: SecretariadeSaludMX 

       Panama

       Nimewo: 169

       WhatsApp: +50769972537

       Sit wèb: minsa.gob.pa

       Facebook: minsapma 

        Pewou

        Nimewo: 113

        WhatsApp: +51952842623

        Sit wèb: gob.pe

        Facebook: minsaperu 

         Repiblik Dominikèn

         Nimewo: *462

         Sit wèb: digepisalud.gob.do

         Facebook: SaludPublicaRD 

          ×